ดาวน์โหลดเพลงคริสเตียน

Jesus Christ love resurrection life

***ดาวน์โหลดเพลงคริสเตียน**

1. เพลงทรงเลี้ยงดูข้า คลิ๊ก Download

2. เพลงสรรเสริญพระตรีเอกภาพ คลิ๊ก Download

3. เพลงทางแห่งกางเขน คลิ๊ก Download

4. เพลงรักในวิญญาณ คลิ๊ก Download

5. เพลงพระองค์คือชีวิต คลิ๊ก Download

6. เพลงลูกเชื่อพระองค์ คลิ๊ก Download

7. เพลงใจข้าแสวงหา คลิ๊ก Download

8. เพลงพระทรงเลือก คลิ๊ก Download

9. เพลงดอกไม้และดวงใจ คลิ๊ก Download

10. เพลงมั่นใจในพระองค์ คลิ๊ก Download

11. เพลงรอยเท้าบนผืนทราย คลิ๊ก Downloadข้อพระคัมภีร์ การหนุนใจ

***ข้อพระคัมภีร์ การหนุนใจสำหรับทุกๆ คน จงอย่าลืมว่าพระเจ้ารักคุณ***


*เจ้าอาจจะไม่รู้จักเรา แต่เรารู้จักเจ้าในทุก ๆเรื่อง ... สดุดี 139:1

*เรารู้เมื่อเจ้านั่งลงและเมื่อเจ้าลุกขึ้น ... สดุดี 139:2

*เราคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของเจ้า ... สดุดี 139:3

*แม้แต่ผมของเจ้าก็ถูกนับไว้แล้วทุกเส้น ... มัทธิว 10:29-31

*ด้วยว่าเจ้าได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของเรา ... ปฐมกาล 1:27

*เจ้ามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่โดยเรา ... กิจการ 17:28

*เพราะเจ้าเป็นเชื้อสายของเรา ... กิจการ 17:28

*เรารู้จักเจ้าก่อนที่เจ้าจะถูกก่อร่างสร้างเป็นตัวตนขึ้นมา ... เยเรมีย์ 1:45

*เราเลือกเจ้าไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราวางแผนการเนรมิตสร้างนั้น ... เอเฟซัส 1:11-12

*เจ้าไม่ได้เกิดมาอย่างผิดพลาด ด้วยว่าวันทั้งหลายของเจ้าก็ถูกจารึกไว้ในสมุดของเรา ... สดุดี 139:15-16

*เราได้กำหนดเวลาเกิดที่แน่นอนของเจ้า และเขตแดนที่เจ้าจะอาศัยอยู่ ... กิจการ 17:26

*เจ้าถูกสร้างมาให้แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว ... สดุดี 139:14

*เราได้ทอเจ้าเข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของเจ้า ... สดุดี 139:13

*และเป็นผู้นำเจ้าออกมาครรภ์ในวันที่เจ้าคลอดออกมานั้น ... สดุดี 71:6


*คนที่ไม่รู้จักเราก็มองภาพเราอย่างผิดเพี้ยนไป ... ยอห์น 8:41-44

*เราไม่ได้อยู่ห่างไกลและโกรธเคืองเจ้าเลย แต่ได้สำแดงความรักของเราออกมาอย่างสมบูรณ์ ... 1 ยอห์น 4:16

*และเป็นความปรารถนาของเราที่จะทุ่มเทความรักของเราให้แก่เจ้า ... 1 ยอห์น 3:1

ด้วยเหตุผลง่าย ๆก็คือ เจ้าเป็นบุตรของเราและเราเป็นบิดาของเจ้า ... 1 ยอห์น 3:1

*เราให้แก่เจ้าได้มากกว่าที่บิดาของเจ้าบนแผ่นดินโลกจะสามารถให้ได้ ... มัทธิว 7:11

*เพราะเราเป็นบิดาผู้ดีรอบคอบ ... มัทธิว 5:48

*ของประทานอันดีทุกอย่างที่เจ้าได้รับนั้นมาจากมือของเรา ... ยากอบ 1:17

*เพราะเราเป็นผู้จัดเตรียมสำหรับเจ้า และเราจะตอบสนองความต้องการทั้งปวงของเจ้า ... มัทธิว 6:31-33

*แผนงานของเราที่เรามีไว้สำหรับอนาคตของเจ้าเต็มไปด้วยความหวังใจเสมอ ... เยเรมีย์ 29:11
*เพราะเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ ... เยเรมีย์ 31:3

*ความคิดของเราที่มีต่อเจ้าก็นับไม่ถ้วนดุจเดียวกับเม็ดทรายที่ชายทะเล ... สดุดี 139:17:18


*และเราเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยการร้องเพลง ... เศฟันยาห์ 3:17

*เราจะไม่หยุดกระทำความดีแก่เจ้า ... เยเรมีย์ 32:40

*เพราะเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์อันมีค่าของเรา ... อพยพ 19:5

*เราปรารถนาที่จะตั้งเจ้าไว้อย่างมั่นคงด้วยสุดใจของเราและสุดจิตของเรา ... เยเรมีย์ 32:41

*และเราประสงค์จะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ให้แก่เจ้า ... เยเรมีย์ 33:3

*ถ้าเจ้าค้นหาเราด้วยสุดจิตและสุดใจ เจ้าจะพบเรา ... เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29

*จงปีติยินดีในเรา และเราจะให้ตามใจปรารถนาของเจ้า ... สดุดี 37:4

*เพราะว่าเราเป็นผู้กระทำให้เจ้ามีใจปรารถนาเหล่านั้น ... ฟีลิปปี 2:13


*เราสามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เจ้าจะคิดได้ ... เอเฟซัส 3:20

*ด้วยว่า เราคือผู้ชูใจที่ยิ่งใหญ่ของเจ้า ... 2 เธสะโลนิกา 2:16-17

*เราเป็นบิดาผู้ชูใจเจ้าในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเจ้า ... 2 โครินธ์ 1:3-4

*เมื่อเจ้าจิตใจฟกช้ำ เราอยู่ใกล้เจ้า ... สดุดี 34:18

*ผู้เลี้ยงแกะอุ้มแกะไปฉันใด เราจะอุ้มเจ้าแนบอกของเราไปฉันนั้น ... อิสยาห์ 40:11

*จะมีวันหนึ่งที่เราจะเช็ดน้ำตาทุก ๆหยดจากตาของเจ้า ... วิวรณ์ 21:3-4

*เราจะนำการเจ็บปวดทุกอย่างที่เจ้าต้องทนทุกข์บนแผ่นดินโลกออกไปเสีย ... วิวรณ์ 21:3-4

*เราเป็นบิดาของเจ้าและเรารักเจ้าเหมือนดังที่เรารักบุตรของเรา คือพระเยซู ... ยอห์น 17:23

*ด้วยว่าโดยพระเยซู ความรักของเราที่มีต่อเจ้าจึงสำแดงออกมาให้เห็น ... ยอห์น 17:26

*พระบุตรทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับเรา ... ฮีบรู 1:3

*พระองค์เสด็จมาเพื่อสำแดงให้เห็นว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกับเจ้า ไม่ใช่ต่อสู้ขัดขวางเจ้า ... โรม 8:31

*และเพื่อจะแจ้งให้เจ้าทราบว่าเรามิได้ถือโทษในการผิดของเจ้า ... 2 โครินธ์ 5:18-19

*พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อว่าเจ้ากับเราจะสามารถคืนดีกันได้ ... 2 โครินธ์ 55:18-19

*การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการแสดงออกถึงความรักของเราที่มีต่อเจ้าอย่างสูงสุด ... 1 ยอห์น 4:10

*เรายอมสละสิ่งสารพัดที่เรารักเพื่อเราจะได้รับความรักจากเจ้า ... โรม 8:31-32

*ถ้าเจ้ารับของประทานแห่งพระบุตรของเราคือพระเยซู เจ้าก็รับเราด้วย ... 1 ยอห์น 2:23


*และไม่มีสิ่งใดจะสามารถกระทำให้เจ้าขาดจากความรักของเราได้อีก ... โรม 8:38-39

*กลับบ้านเถิด แล้วเราจะจัดงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นในสวรรค์ ... ลูกา 15:7

*เราเป็นพระบิดาเสมอมา และจะเป็นพระบิดาเสมอไปด้วย ... เอเฟซัส 3:14-15

*คำถามของเราก็คือ ... เจ้าจะยอมเป็นบุตรของเราไหม? ... ยอห์น 1:12-13

*เรากำลังคอยเจ้าอยู่ ... ลูกา 15:11-32