ข้อพระคัมภีร์ การหนุนใจ

***ข้อพระคัมภีร์ การหนุนใจสำหรับทุกๆ คน จงอย่าลืมว่าพระเจ้ารักคุณ***


*เจ้าอาจจะไม่รู้จักเรา แต่เรารู้จักเจ้าในทุก ๆเรื่อง ... สดุดี 139:1

*เรารู้เมื่อเจ้านั่งลงและเมื่อเจ้าลุกขึ้น ... สดุดี 139:2

*เราคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของเจ้า ... สดุดี 139:3

*แม้แต่ผมของเจ้าก็ถูกนับไว้แล้วทุกเส้น ... มัทธิว 10:29-31

*ด้วยว่าเจ้าได้ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของเรา ... ปฐมกาล 1:27

*เจ้ามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่โดยเรา ... กิจการ 17:28

*เพราะเจ้าเป็นเชื้อสายของเรา ... กิจการ 17:28

*เรารู้จักเจ้าก่อนที่เจ้าจะถูกก่อร่างสร้างเป็นตัวตนขึ้นมา ... เยเรมีย์ 1:45

*เราเลือกเจ้าไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เราวางแผนการเนรมิตสร้างนั้น ... เอเฟซัส 1:11-12

*เจ้าไม่ได้เกิดมาอย่างผิดพลาด ด้วยว่าวันทั้งหลายของเจ้าก็ถูกจารึกไว้ในสมุดของเรา ... สดุดี 139:15-16

*เราได้กำหนดเวลาเกิดที่แน่นอนของเจ้า และเขตแดนที่เจ้าจะอาศัยอยู่ ... กิจการ 17:26

*เจ้าถูกสร้างมาให้แปลกประหลาดอย่างน่ากลัว ... สดุดี 139:14

*เราได้ทอเจ้าเข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของเจ้า ... สดุดี 139:13

*และเป็นผู้นำเจ้าออกมาครรภ์ในวันที่เจ้าคลอดออกมานั้น ... สดุดี 71:6


*คนที่ไม่รู้จักเราก็มองภาพเราอย่างผิดเพี้ยนไป ... ยอห์น 8:41-44

*เราไม่ได้อยู่ห่างไกลและโกรธเคืองเจ้าเลย แต่ได้สำแดงความรักของเราออกมาอย่างสมบูรณ์ ... 1 ยอห์น 4:16

*และเป็นความปรารถนาของเราที่จะทุ่มเทความรักของเราให้แก่เจ้า ... 1 ยอห์น 3:1

ด้วยเหตุผลง่าย ๆก็คือ เจ้าเป็นบุตรของเราและเราเป็นบิดาของเจ้า ... 1 ยอห์น 3:1

*เราให้แก่เจ้าได้มากกว่าที่บิดาของเจ้าบนแผ่นดินโลกจะสามารถให้ได้ ... มัทธิว 7:11

*เพราะเราเป็นบิดาผู้ดีรอบคอบ ... มัทธิว 5:48

*ของประทานอันดีทุกอย่างที่เจ้าได้รับนั้นมาจากมือของเรา ... ยากอบ 1:17

*เพราะเราเป็นผู้จัดเตรียมสำหรับเจ้า และเราจะตอบสนองความต้องการทั้งปวงของเจ้า ... มัทธิว 6:31-33

*แผนงานของเราที่เรามีไว้สำหรับอนาคตของเจ้าเต็มไปด้วยความหวังใจเสมอ ... เยเรมีย์ 29:11
*เพราะเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ ... เยเรมีย์ 31:3

*ความคิดของเราที่มีต่อเจ้าก็นับไม่ถ้วนดุจเดียวกับเม็ดทรายที่ชายทะเล ... สดุดี 139:17:18


*และเราเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยการร้องเพลง ... เศฟันยาห์ 3:17

*เราจะไม่หยุดกระทำความดีแก่เจ้า ... เยเรมีย์ 32:40

*เพราะเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์อันมีค่าของเรา ... อพยพ 19:5

*เราปรารถนาที่จะตั้งเจ้าไว้อย่างมั่นคงด้วยสุดใจของเราและสุดจิตของเรา ... เยเรมีย์ 32:41

*และเราประสงค์จะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ให้แก่เจ้า ... เยเรมีย์ 33:3

*ถ้าเจ้าค้นหาเราด้วยสุดจิตและสุดใจ เจ้าจะพบเรา ... เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29

*จงปีติยินดีในเรา และเราจะให้ตามใจปรารถนาของเจ้า ... สดุดี 37:4

*เพราะว่าเราเป็นผู้กระทำให้เจ้ามีใจปรารถนาเหล่านั้น ... ฟีลิปปี 2:13


*เราสามารถกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เจ้าจะคิดได้ ... เอเฟซัส 3:20

*ด้วยว่า เราคือผู้ชูใจที่ยิ่งใหญ่ของเจ้า ... 2 เธสะโลนิกา 2:16-17

*เราเป็นบิดาผู้ชูใจเจ้าในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเจ้า ... 2 โครินธ์ 1:3-4

*เมื่อเจ้าจิตใจฟกช้ำ เราอยู่ใกล้เจ้า ... สดุดี 34:18

*ผู้เลี้ยงแกะอุ้มแกะไปฉันใด เราจะอุ้มเจ้าแนบอกของเราไปฉันนั้น ... อิสยาห์ 40:11

*จะมีวันหนึ่งที่เราจะเช็ดน้ำตาทุก ๆหยดจากตาของเจ้า ... วิวรณ์ 21:3-4

*เราจะนำการเจ็บปวดทุกอย่างที่เจ้าต้องทนทุกข์บนแผ่นดินโลกออกไปเสีย ... วิวรณ์ 21:3-4

*เราเป็นบิดาของเจ้าและเรารักเจ้าเหมือนดังที่เรารักบุตรของเรา คือพระเยซู ... ยอห์น 17:23

*ด้วยว่าโดยพระเยซู ความรักของเราที่มีต่อเจ้าจึงสำแดงออกมาให้เห็น ... ยอห์น 17:26

*พระบุตรทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับเรา ... ฮีบรู 1:3

*พระองค์เสด็จมาเพื่อสำแดงให้เห็นว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกับเจ้า ไม่ใช่ต่อสู้ขัดขวางเจ้า ... โรม 8:31

*และเพื่อจะแจ้งให้เจ้าทราบว่าเรามิได้ถือโทษในการผิดของเจ้า ... 2 โครินธ์ 5:18-19

*พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อว่าเจ้ากับเราจะสามารถคืนดีกันได้ ... 2 โครินธ์ 55:18-19

*การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการแสดงออกถึงความรักของเราที่มีต่อเจ้าอย่างสูงสุด ... 1 ยอห์น 4:10

*เรายอมสละสิ่งสารพัดที่เรารักเพื่อเราจะได้รับความรักจากเจ้า ... โรม 8:31-32

*ถ้าเจ้ารับของประทานแห่งพระบุตรของเราคือพระเยซู เจ้าก็รับเราด้วย ... 1 ยอห์น 2:23


*และไม่มีสิ่งใดจะสามารถกระทำให้เจ้าขาดจากความรักของเราได้อีก ... โรม 8:38-39

*กลับบ้านเถิด แล้วเราจะจัดงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นในสวรรค์ ... ลูกา 15:7

*เราเป็นพระบิดาเสมอมา และจะเป็นพระบิดาเสมอไปด้วย ... เอเฟซัส 3:14-15

*คำถามของเราก็คือ ... เจ้าจะยอมเป็นบุตรของเราไหม? ... ยอห์น 1:12-13

*เรากำลังคอยเจ้าอยู่ ... ลูกา 15:11-32

38 ความคิดเห็น:

 1. ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเริมกำลังนะคร๊
  ขอพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตทุกอย่างก้าวนะคร๊
  God bless you ka

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2555 21:32

   ขอให้ท่านประสบความชนะและมีความพยายานในทุกเรื่องด้วย

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 พฤศจิกายน 2553 05:22

  ความรักของพระเจ้า เปรียบเหมือน พระอาทิตย์ในตอนกลางวัน และเหมือนพระจันทร์ในตอนกลางคืน
  เพราะแม้ว่าจะมีเมฆหมอก มาบดบังแสงสว่างกี่ครั้งก็ตามที่ แสงของพระอาทิตย์ก็กลับมาสว่างได้เสมอ พระจันทร์ก็เช่นกัน
  ความรักของพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่เคยหยุดรักเราเลย ไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่

  ขอให้ความรักของพระเจ้าเป็นแสงนำทางชีวิต อาเมน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จงวางใจในพระเจ้าและเชื่อใจพระเจ้า

   ลบ
 3. ความรักของพระเจ้าคือทุกสิ่งท่พระเจ้ามอบให้เราจงรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของพระเจ้า

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2554 04:23

  คาวมรักของพระเจ้าไม่เหมือนโลกให้ พระองงค์ไม่เคยหวังผลตอบแทนจากเราเลย พระองค์มีแต่คำว่า "รัก" ให้กับทุกๆคนไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ20 มกราคม 2554 21:51

  ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ ที่มีความรักความเมตรตาทุกสรรพสิ่งเเละใว้ใจเชื่อใจในพระองค์ในความรัก ความเมตรตา ของพระอง์เเต่ข้าพเจ้าไม่ใว้ใจในตัวข้าพเจ้าที่มีต่พระองค์ เพราะข้าพเจ้าได้อ่านศึกษา จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนาเปรียบเทียบ พรุท คริส อิสลาม เซน มันทําไห้คนคนหนึ่งสบสนเลยทีเดียว เเละตอนนี้เชื่อเเล้วหรือยัง เเละใครจะตอบได้อนาคต

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2554 18:33

  สรรญเสริญพระเจ้า ลูกรักพระเยพราะเจ้าค่ะ เอเมน

  ตอบลบ
 7. พระเจ้าอวยพรค่ะว่างก็แวะไปเยี่ยมกันบ้างนะคะ เขียนบล็อกเกอร์เดียวกันเลยค่ะ สู้ๆค่ะ www.believerhouse.blogspot.com

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2554 00:03

  ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคัมภีร์หนุน เป็นพระพรมาก

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2554 20:53

  ขอบคุณพระเจ้า....ขอบคุณพระองค์...ลูกเชื่อ วางใจ ในแผนการณ์ทุกอย่างของพระองค์..ขอพระโปรดอยู่เคียงข้างลูกอย่างอบอุ่น...เอเมน

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ25 พฤษภาคม 2554 05:36

  สาธุการพระนามพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ลูก พระองค์ประทานความรอด , ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย พระองค์ทรงเป็นพระพรในชีวิต ทรงประทานกำลังสติปัญญาทางร่างกาย และจิตวิญญาณ พระองค์ทรงเทพระพรอย่างล้นเหลือ และพระองค์ทรงอภัยในความผิดบาปในอดีตของลูก และพระองค์ป้องกันลูกให้พ้นจากมาร ซาตาน ทั้งหมดทั้งสิ้น

  ขอพระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพ สักการะ และขอพระองค์ประทานความรอดให้แก่ทุก ๆ คนที่ยังไม่ได้พบกับพระองค์ รวมถึงมารดาและน้อง , เพื่อนฝูง , ญาติมิตร ขอพระองค์ทรงแสดงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้ประจักษ์ เอเมน

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ24 มิถุนายน 2554 19:15

  ขอพระะองค์เรียกครอบครัว ญาติพี่น้องของลูกให้กลับคืนสู่คุณพ่อที่แท้จริง คือผู้ทรงสร้างเขาด้วยความรัก
  เพื่อพวกเขาได้ชีวิตฝ่ายวิญญาณ
  พระเจ้าชีวิลูกด้วยที่จะเติบโตเป็นมนึษย์ฝ่ายวิญญาณ ที่มีผลของพระวิญญาณอย่างครบถ้วนทุกประการ
  ขอให้ลูกเป็ผู้รับใช้ที่ดีของพระองค์ ขอให้ลูกเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นทุกๆวัน
  ขอให้ลูกมีสันติสุขทุกวินาที ทุกนาที ทุกชั่วไมง ทุกวัน ทุกสุปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี และตลอดไปชั่วนิรันดร์
  ขอพระองค์อวยพระพรลูกตลอดไป

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 04:18

  พระเจ้าเป็นของทุกๆคน

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 กรกฎาคม 2554 19:18

  ขอพระเจ้าผู้สูงสุดและยิ่งใหญ่ทรงกระทำให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนอย่างพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นพยานอยู่ฝ่ายพระองค์เติมเต็มพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราทุกเวลาเพื่อการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเราจะได้สำแดงถึงตัวของพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคำอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรัก กำลัง สันติสุข บริสุทธิ์ชอบธรรม ข้าพเจ้าทั้งหลายขอได้สัมผัสและมีใจปรารถนาที่จะประพฤติตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นกำลังด้วย อาเมน.

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 04:22

  ลูกรักพระองค์ค่ะ ^^ อาเมน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2554 21:41

  ข้าแต่พระบิดา พระเจ้าจอมโยธาพระยาเวห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์เดียวผู้ทรงพระชนอยู่ ผู้ทรงสถิตในสวรรต์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอพระองค์ปกป้องลูกจากภยันตรายทั้งปวงเพื่อไม่ให้ลูกเจ็บใจหรือปวดกาย ขอบพระคุณสรรเสริญพระคุณ ฮาเลลูยา ขอให้เป็นเช่นนั้น

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2554 21:08

  ทุก ๆ ครั้ง ... ที่ได้รับรู้ถึงพระคุณ ความรัก ของพระเจ้า ข้างในใจจะเอ่อล้นจนอดกลั้นน้ำตาแห่งความอบอุ่นใจไว้ไม่ได้ ในยามที่แสวงหาความรัก ความจริงใจ ความหวังใจ กลับพบว่ามีเพียงที่แห่งเดียว คน ๆ เดียว นั่นคือ พระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างมากมาย แม้เราจะเป็นมนุษย์คนบาป หรือแม้เราจะไม่เคยน่ารักในสายตามนุษย์ด้วยกันเอง แต่กับพระองค์แล้ว ... เรามีคุณค่ามากมายนัก ... ขอบพระคุณความรัก ความเมตตา ของพระเจ้า

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2554 04:53

  ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังเสียงของผม
  ทำให้ผมดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่น
  แม้บางครั้งจะมีอุปสรรคปัญหาก็ตาม
  พลกำลัง สติปัญญาที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ของผมเอง
  แต่ ทุกๆสิ่งนั้นมาจากพระิเจ้า
  อาเมน............
  yo._.lover@hotmail.com

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ2 ธันวาคม 2554 20:47

  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงอุ้มชูลูกให้พ้นจากความบาป ขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า อาเมน

  ตอบลบ
 19. ความรักของพระเจ้าที่มีให้กับมนุษย์นั้นใหญ่หลวงเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ เราไม่สามารถหารักแท้แบบนี้ได้ที่ไหนนอกจากที่พระองค์เท่านั้น ผู้ที่รักเราจนแม้แต่ชีวิตพระองค์ก็ให้ได้ ขอให้เชื่อเถิดว่าไม่มีอะไรที่พระองค์จะให้เราไม่ได้อีกแล้ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2555 21:45

   รักของพระเจ้านั้น เป็นรักที่บริสุทธิ์ และเป็นรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

   ลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ23 ธันวาคม 2554 08:47

  ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
  ข้าอยาจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ ขอได้รักพระองค์
  โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า **มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
  ทุกสิงที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน
  เพราะรักวิเศษที่มี ไม่มีในผู้อื่น มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
  ขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร รักเหมือนดังพระองค์
  เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า**,**ให้โลกนี้ได้รู้จักกับควมรักที่คงมั่น รักแท้ในพระองค์............
  _ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ที่จะมีความักเหมือนอย่างพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน อาเมน_ เพราะความรักของพระองค์วิเศษจริงๆ (A'now)

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 10:57

  ลูกอยากรักทุกคนให้เท่ากับที่พระองค์ทรงรักลูก

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ4 กุมภาพันธ์ 2555 14:29

  ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังทรงชูใจของหนูอีกครั้ง ตอนนี้ลูกหมดแรงลูกอ่อนแอต่ออุปสรรค์ในชีวิตเหลือเกินลูกขอให้พระองค์ทรงประคองใจลูกให้หลุดพ้นจากความชั่วร้ายทั้ง ขอกำลังจากพระองค์ทรงเจิมลูกให้มีแรงสู้กับมารซาตานและขอให้ลูกเอาชนะอารมณ์ของตนเองให้สงบลง ขอพระบิดาโปรดเมตตาอภัยความบาปผิดที่ลูกได้กระทำทางกาย วาจา ใจ และความคิด ขอพระบิดาทรงชำระลบล้างบาปของลูกด้วย ลูกขอวิงวอนและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2555 16:40

  ขอบคุณสำหรับความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมี วันนี้อธิษฐานด้วยน้ำตา พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐาน ทรงหนุนใจ ขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ทุก ๆ เช้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่เคียงข้างลูกเสมอ บางอย่างไม่สามารถบอกกับใคร คุยกับใครได้ แต่ลูกคุยกับพระองค์ได้ รับฟัง อยู่เคียงข้าง หนุนใจ

  ตอบลบ
 24. สุดขอบฟ้า5 มีนาคม 2555 02:19

  ขอบคุณในความรักของพระองค์ที่มีต่อเราในทุกๆวัน ทุกๆเวลาและสัญญาว่าจะเดินตามทางของพระองค์และจะตั้งใจทำในสิ่งที่ดีๆ ตามคำสัญญาที่มีให้กับพระองค์ทีทรงเรียกข้าพระองค์ ให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง ให้เป็นลูกที่เดินตามทางของพ่อ ข้าสัญญาด้วยชีวิตของข้าพระองค์จะไม่ทรงกระทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2555 06:16

  Amazing Grace !!! T T'

  ตอบลบ
 26. คลิปพยานชิวิตของอนุชน สุดยอดคะฟังแล้วจะได้รับพระพรมากมาย
  http://www.youtube.com/watch?v=6DulKFe1iGA&feature=my_liked_videos&list=LLjCI9bQmM9EYvZsvgBBAyfg

  ตอบลบ
 27. ความรักนั่นเป็นสิ่งที่สวยงานเราจงรัก เเละดูเเเลในยามที่เราท่อ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ26 มิถุนายน 2555 06:41

  พรเจ้าบอกเราว่าพระองค์รักเราเสมอ แต่เรารักพระองค์มากแค่ไหน?

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2555 11:19

  พระวจนะของพระองค์เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจเฉาของลูก ขอบคุณที่ทรงเลือลูก

  ตอบลบ
 30. ขอคำอธิษฐาน จากผู้เชื่อเผื่อ แม่ปั๋น ปัญญาไวย ป่วย ถุงลมโป่งพอง ที่ จว เชียงใหม่ ครับ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2556 06:54

  ขอบคุณสำหรับพระพรและพระเมตตาของพระเจ้าขอบคุณความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยค่ะอาเมน

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ13 มีนาคม 2556 07:02

  พระเจ้าบอกว่าดังนี้นตั้ งอยู่3สิ่งความเชื่อ ความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุด

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2556 19:36

  ได้รับพระพรมากคับ ขอพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ14 มีนาคม 2557 19:09

  พระเยซูเป็นคำตอบชีวิตค่ะ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2557 00:05

  ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ ลูกขอบพระคุณ
  สำหรับชีวิตที่เป็นอยู่ ถึงแม้ต้องผ่านอะไรต่ออะไร
  พระเยซูก็ไม่เคยทอดทิ้งปล่อยให้ลูกคนนี้ลำบาก
  ทรงชี้ทางและแสงสว่างให้แก่ลูกถึงแม้จะยากสัก
  เพียงไหน ลูกก็ผ่านมันไปได้ ขอบคุณสำหรับพระพรขอพระเยซู อาเม

  ตอบลบ